You are here

พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2563
พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2563พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2563
พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2563พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2563
พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2563พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2563พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2563พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2563พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2563พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2563
 

งานกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยอาจารย์แพทย์ อาจารย์พยาบาล เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)