You are here

การอบรม “การพัฒนาคุณภาพระดับหน่วยงาน” รุ่นที่ 2

การอบรม การพัฒนาคุณภาพระดับหน่วยงาน รุ่นที่ 2
การอบรม การพัฒนาคุณภาพระดับหน่วยงาน รุ่นที่ 2การอบรม การพัฒนาคุณภาพระดับหน่วยงาน รุ่นที่ 2การอบรม การพัฒนาคุณภาพระดับหน่วยงาน รุ่นที่ 2การอบรม การพัฒนาคุณภาพระดับหน่วยงาน รุ่นที่ 2
 

กลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรม “การพัฒนาคุณภาพระดับหน่วยงาน” รุ่นที่ 2 โดยมี นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ซึ่งมี รศ. พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร    

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)