You are here

พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2562
พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2562พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2562
พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2562พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2562พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2562พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2562พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2562พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2562
 
     งานกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยอาจารย์แพทย์ อาจารย์พยาบาล เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้      
      เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)