You are here

วันอัลไซเมอร์โลก ประจำปี 2562 “มุ่งสู่สังคม มิตรยามเลือน เพื่อนยามลืม”

วันอัลไซเมอร์โลก ประจำปี 2562 มุ่งสู่สังคม มิตรยามเลือน เพื่อนยามลืม
วันอัลไซเมอร์โลก ประจำปี 2562 มุ่งสู่สังคม มิตรยามเลือน เพื่อนยามลืมวันอัลไซเมอร์โลก ประจำปี 2562 มุ่งสู่สังคม มิตรยามเลือน เพื่อนยามลืม
วันอัลไซเมอร์โลก ประจำปี 2562 มุ่งสู่สังคม มิตรยามเลือน เพื่อนยามลืมวันอัลไซเมอร์โลก ประจำปี 2562 มุ่งสู่สังคม มิตรยามเลือน เพื่อนยามลืมวันอัลไซเมอร์โลก ประจำปี 2562 มุ่งสู่สังคม มิตรยามเลือน เพื่อนยามลืมวันอัลไซเมอร์โลก ประจำปี 2562 มุ่งสู่สังคม มิตรยามเลือน เพื่อนยามลืมวันอัลไซเมอร์โลก ประจำปี 2562 มุ่งสู่สังคม มิตรยามเลือน เพื่อนยามลืมวันอัลไซเมอร์โลก ประจำปี 2562 มุ่งสู่สังคม มิตรยามเลือน เพื่อนยามลืม
 

สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมวันอัลไซเมอร์โลก ประจำปี 2562 “มุ่งสู่สังคม มิตรยามเลือน เพื่อนยามลืม” On going to Dementia Friendly Community โดยได้รับเกียรติจาก นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวเปิดงาน และศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน ภายในงานมีการเสวนาเรื่อง “สมองเสื่อม...ประเทศไทยอยู่ตรงไหน” เรื่อง “สูงวัยอย่างอุ่นใจ...ให้เราดูแล” และเรื่อง “สู่สังคมที่เป็น มิตรยามเลือน เพื่อนยามลืม การสนับสนุนผู้มีภาวะสมองเสื่อมและผู้ดูแล” โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ มาร่วมให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังงานเสวนาในครั้งนี้ ในโอกาสนี้ ผศ. พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน นายกสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขึ้นกล่าวปิดงาน

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล