You are here

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 36/2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 36/2563
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 36/2563ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 36/2563
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 36/2563ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 36/2563
 

สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 36/2563 โดยมี ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารคณะฯ เข้าร่วมประชุมในการชี้แจงรายละเอียดประเด็นต่าง ๆ ซึ่งบางส่วนได้ประชุมผ่าน Video Conference

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมแพทย์ สำนักงานบริหารโรงพยาบาล ชั้น 3 โซน D อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์