You are here

กิจกรรรม Leadership Walk Round เข้าเยี่ยมพื้นที่หน่วยโครงการโภชนบำบัดในผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาซับซ้อน โดยกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ

กิจกรรรม Leadership Walk Round เข้าเยี่ยมพื้นที่หน่วยโครงการโภชนบำบัดในผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาซับซ้อน โดยกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ
กิจกรรรม Leadership Walk Round เข้าเยี่ยมพื้นที่หน่วยโครงการโภชนบำบัดในผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาซับซ้อน โดยกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพกิจกรรรม Leadership Walk Round เข้าเยี่ยมพื้นที่หน่วยโครงการโภชนบำบัดในผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาซับซ้อน โดยกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพกิจกรรรม Leadership Walk Round เข้าเยี่ยมพื้นที่หน่วยโครงการโภชนบำบัดในผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาซับซ้อน โดยกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ
 

กลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ จัดกิจกรรม Leadership Walk Round นำโดย ผศ. นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการประสานงานคุณภาพระบบดูแลสุขภาพ  เข้าเยี่ยมพื้นที่หน่วยโครงการโภชนบำบัดในผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาซับซ้อน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ติดตามนโยบายการบริการผู้ป่วยที่เชื่อมโยง COVID-19 ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากร 

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ ห้อง 616 ชั้น 6 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์