You are here

กิจกรรม Leadership Walk Round ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและห้องปฏิบัติการประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว และห้องส่องกล้องทางเดินอาหาร โดยกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ

กิจกรรม Leadership Walk Round ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและห้องปฏิบัติการประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว และห้องส่องกล้องทางเดินอาหาร โดยกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ
กิจกรรม Leadership Walk Round ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและห้องปฏิบัติการประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว และห้องส่องกล้องทางเดินอาหาร โดยกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพกิจกรรม Leadership Walk Round ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและห้องปฏิบัติการประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว และห้องส่องกล้องทางเดินอาหาร โดยกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ
กิจกรรม Leadership Walk Round ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและห้องปฏิบัติการประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว และห้องส่องกล้องทางเดินอาหาร โดยกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพกิจกรรม Leadership Walk Round ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและห้องปฏิบัติการประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว และห้องส่องกล้องทางเดินอาหาร โดยกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพกิจกรรม Leadership Walk Round ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและห้องปฏิบัติการประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว และห้องส่องกล้องทางเดินอาหาร โดยกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพกิจกรรม Leadership Walk Round ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและห้องปฏิบัติการประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว และห้องส่องกล้องทางเดินอาหาร โดยกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพกิจกรรม Leadership Walk Round ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและห้องปฏิบัติการประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว และห้องส่องกล้องทางเดินอาหาร โดยกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพกิจกรรม Leadership Walk Round ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและห้องปฏิบัติการประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว และห้องส่องกล้องทางเดินอาหาร โดยกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ
 

กลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ จัดกิจกรรม Leadership Walk Round นำโดย ผศ. นพ.กำธร มาลาธรรม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะกรรมการประสานงานคุณภาพระบบดูแลสุขภาพ เข้าเยี่ยมพื้นที่ ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและห้องปฏิบัติการประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว และห้องส่องกล้องทางเดินอาหาร เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ติดตามนโยบายการบริการผู้ป่วยที่เชื่อมโยง COVID-19 ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากร

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและห้องปฏิบัติการประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว ชั้น 5 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ และห้องส่องกล้องทางเดินอาหาร ชั้น 6 ห้อง 602 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์