You are here

กิจกรรมวันรับใบประกาศนียบัตร วันจบปีการศึกษา 2564 ของเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยรามาธิบดี

กิจกรรมวันรับใบประกาศนียบัตร วันจบปีการศึกษา 2564 ของเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยรามาธิบดี
กิจกรรมวันรับใบประกาศนียบัตร วันจบปีการศึกษา 2564 ของเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยรามาธิบดีกิจกรรมวันรับใบประกาศนียบัตร วันจบปีการศึกษา 2564 ของเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยรามาธิบดี
กิจกรรมวันรับใบประกาศนียบัตร วันจบปีการศึกษา 2564 ของเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยรามาธิบดีกิจกรรมวันรับใบประกาศนียบัตร วันจบปีการศึกษา 2564 ของเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยรามาธิบดีกิจกรรมวันรับใบประกาศนียบัตร วันจบปีการศึกษา 2564 ของเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยรามาธิบดี
 

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมวันรับใบประกาศนียบัตร วันจบปีการศึกษา 2564 ของเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยรามาธิบดี โดยได้รับเกียรติจากคุณประภพ มิตรสงเคราะห์ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ บริเวณสนามเด็กเล่น ภายในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยรามาธิบดี