You are here

พิธีมอบรางวัล “โครงการอ้วนแล้วไง ทำไมต้องกลัว” Season 3

พิธีมอบรางวัล โครงการอ้วนแล้วไง ทำไมต้องกลัว Season 3
พิธีมอบรางวัล โครงการอ้วนแล้วไง ทำไมต้องกลัว Season 3พิธีมอบรางวัล โครงการอ้วนแล้วไง ทำไมต้องกลัว Season 3
พิธีมอบรางวัล โครงการอ้วนแล้วไง ทำไมต้องกลัว Season 3พิธีมอบรางวัล โครงการอ้วนแล้วไง ทำไมต้องกลัว Season 3พิธีมอบรางวัล โครงการอ้วนแล้วไง ทำไมต้องกลัว Season 3
 

กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมพิธีมอบรางวัล “โครงการอ้วนแล้วไง ทำไมต้องกลัว” Season 3 โดยมี อ. นพ.สมเกียรติ ลีละศิธร รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบรางวัล ซึ่งมี รศ. ดร.ปรียา ลีฬหกุล รักษาการหัวหน้ากลุ่มสาขาโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานโครงการเป็นผู้กล่าวรายงาน

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ บริเวณลาน ชั้น 1 อาคารบริหาร