You are here

อธิการบดีมหาวิทยาลัย HungKuang เข้าหารือความร่วมมือเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย และความร่วมมือทางวิชาการ

อธิการบดีมหาวิทยาลัย HungKuang เข้าหารือความร่วมมือเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย และความร่วมมือทางวิชาการ
 

ศ. พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รศ. ดร.พูลสุข เจนพานิช วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และ ดร.จำปี เกรนเจอร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และคณาจารย์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งเข้าร่วมผ่านช่องทางออนไลน์ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Laura Yueh-Guey Huang อธิการบดีมหาวิทยาลัย Hungkuang ประเทศไต้หวัน ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยือนโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เพื่อหารือเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย และความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม 418 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล