You are here

การเสวนา Toward Professionalism “แบบไหนที่เรียกว่ามืออาชีพด้านการแพทย์”

การเสวนา Toward Professionalism แบบไหนที่เรียกว่ามืออาชีพด้านการแพทย์
การเสวนา Toward Professionalism แบบไหนที่เรียกว่ามืออาชีพด้านการแพทย์การเสวนา Toward Professionalism แบบไหนที่เรียกว่ามืออาชีพด้านการแพทย์การเสวนา Toward Professionalism แบบไหนที่เรียกว่ามืออาชีพด้านการแพทย์
 

องค์กรแพทย์รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมการเสวนา Toward Professionalism “แบบไหนที่เรียกว่ามืออาชีพด้านการแพทย์” โดยมี อ. นพ.สุกิจ แย้มวงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการเสวนา ซึ่งมี นพ.สันติ ลาภเบญจกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำสนธิ จ.ลพบุรี รศ. พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ พญ.อรวรรณ โภภิษฐานนท์ แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรร่วม 

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)