You are here

โครงการอบรม การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)

โครงการอบรม การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)”
โครงการอบรม การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)โครงการอบรม การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)
โครงการอบรม การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)โครงการอบรม การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)โครงการอบรม การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)โครงการอบรม การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)โครงการอบรม การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)โครงการอบรม การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)
 

หน่วยจัดหาพัสดุกลาง งานจัดซื้อและบริหารสัญญา ฝ่ายการพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรม การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน ซึ่งมี คุณสุธาสินี ศรีมานะศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญจากกรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากร ในการอบรมครั้งนี้

 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล