You are here

การปรับตัวสู่การสื่อสารในยุคดิจิทัล

การปรับตัวสู่การสื่อสารในยุคดิจิทัล
การปรับตัวสู่การสื่อสารในยุคดิจิทัล การปรับตัวสู่การสื่อสารในยุคดิจิทัล
การปรับตัวสู่การสื่อสารในยุคดิจิทัล การปรับตัวสู่การสื่อสารในยุคดิจิทัล การปรับตัวสู่การสื่อสารในยุคดิจิทัล การปรับตัวสู่การสื่อสารในยุคดิจิทัล การปรับตัวสู่การสื่อสารในยุคดิจิทัล การปรับตัวสู่การสื่อสารในยุคดิจิทัล
 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในด้วยเครือข่ายสื่อสารรามาธิบดี (1:20) งานสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยาย “การปรับตัวสู่การสื่อสารในยุคดิจิทัล” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นวิทยากร ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยายในครั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกเครือข่ายสื่อสารรามาธิบดี รับทราบ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น และเกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้       

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 910BC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี