You are here

โครงการ WALK TOGETHER คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มอบจักรยานและหนังสือ ให้แก่น้อง ๆ ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

โครงการ WALK TOGETHER คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มอบจักรยานและหนังสือ ให้แก่น้อง ๆ ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
โครงการ WALK TOGETHER คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มอบจักรยานและหนังสือ ให้แก่น้อง ๆ ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทโครงการ WALK TOGETHER คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มอบจักรยานและหนังสือ ให้แก่น้อง ๆ ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
โครงการ WALK TOGETHER คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มอบจักรยานและหนังสือ ให้แก่น้อง ๆ ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทโครงการ WALK TOGETHER คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มอบจักรยานและหนังสือ ให้แก่น้อง ๆ ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทโครงการ WALK TOGETHER คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มอบจักรยานและหนังสือ ให้แก่น้อง ๆ ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
 

โครงการ WALK TOGETHER งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มอบจักรยาน จำนวน 10 คัน และหนังสือ ให้แก่น้อง ๆ ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท โดยมี รศ. ดร.นพวรรณ เปียซื่อ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนมอบ

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท จังหวัดนนทบุรี