You are here

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปีพุทธศักราช 2563

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปีพุทธศักราช 2563
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปีพุทธศักราช 2563  พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปีพุทธศักราช 2563
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปีพุทธศักราช 2563  พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปีพุทธศักราช 2563
 

งานกิจการนักศึกษา สำนักงานการศึกษา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษารามาธิบดี และ คณาจารย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปีพุทธศักราช 2563 ด้วยในวันที่ 24 กันยายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันทิวงคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จึงได้จัดให้มีพิธีวางพวงมาลาสักการะ พระราชานุสาวรีย์ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของพระองค์ 

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม