You are here

โครงการพัสดุ CSR เพื่อสังคม

โครงการพัสดุ CSR เพื่อสังคมโครงการพัสดุ CSR เพื่อสังคม
 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 231 รายการ ให้แก่ สถานสงเคราะห์ 18 แห่ง ในจังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564