You are here

กิจกรรม “ครอบครัวร่วมใจต้านภัยเบาหวาน” ครั้งที่ 2/2562

กิจกรรม ครอบครัวร่วมใจต้านภัยเบาหวาน ครั้งที่ 2/2562
กิจกรรม ครอบครัวร่วมใจต้านภัยเบาหวาน ครั้งที่ 2/2562กิจกรรม ครอบครัวร่วมใจต้านภัยเบาหวาน ครั้งที่ 2/2562
กิจกรรม ครอบครัวร่วมใจต้านภัยเบาหวาน ครั้งที่ 2/2562กิจกรรม ครอบครัวร่วมใจต้านภัยเบาหวาน ครั้งที่ 2/2562กิจกรรม ครอบครัวร่วมใจต้านภัยเบาหวาน ครั้งที่ 2/2562
 
     ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “ครอบครัวร่วมใจต้านภัยเบาหวาน” ครั้งที่ 2/2562 ในหัวข้อเรื่อง “เรียนรู้ที่จะอยู่กับโรคเบาหวาน ก่อนที่จะสายเกินไป” โดยมี อ. นพ.เอกชัย  เพชรล่อเหลียน ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน      
      เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)