You are here

โครงการค่ายพัฒนาความนับถือตนเอง ปี 4 เรื่อง “Design My Life ชีวิตออกแบบได้”

โครงการค่ายพัฒนาความนับถือตนเอง ปี 4 เรื่อง Design My Life ชีวิตออกแบบได้
โครงการค่ายพัฒนาความนับถือตนเอง ปี 4 เรื่อง Design My Life ชีวิตออกแบบได้โครงการค่ายพัฒนาความนับถือตนเอง ปี 4 เรื่อง Design My Life ชีวิตออกแบบได้โครงการค่ายพัฒนาความนับถือตนเอง ปี 4 เรื่อง Design My Life ชีวิตออกแบบได้โครงการค่ายพัฒนาความนับถือตนเอง ปี 4 เรื่อง Design My Life ชีวิตออกแบบได้โครงการค่ายพัฒนาความนับถือตนเอง ปี 4 เรื่อง Design My Life ชีวิตออกแบบได้โครงการค่ายพัฒนาความนับถือตนเอง ปี 4 เรื่อง Design My Life ชีวิตออกแบบได้
 

หลักสูตรจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่นและครอบครัว สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการค่ายพัฒนาความนับถือตนเอง ปี 4  เรื่อง “Design My Life ชีวิตออกแบบได้” โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ร.อ. นพ.ศิริไชย หงส์สงวนศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ การค้นหาตัวตน  สร้างจุดแข็งให้เป็นแรงฝัน สื่อสารเพื่อความเข้าใจตนเองและผู้อื่น เพื่อการเรียนรู้คุณค่าของตนเอง และการแสดงพลังทางความคิดอย่างไร้ขีดจำกัด ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้   

เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 907 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี