You are here

กิจกรรมโครงการ RAMA Change Agent x Trash Hero

กิจกรรมโครงการ RAMA Change Agent x Trash Hero
กิจกรรมโครงการ RAMA Change Agent x Trash Heroกิจกรรมโครงการ RAMA Change Agent x Trash Hero
กิจกรรมโครงการ RAMA Change Agent x Trash Heroกิจกรรมโครงการ RAMA Change Agent x Trash Heroกิจกรรมโครงการ RAMA Change Agent x Trash Heroกิจกรรมโครงการ RAMA Change Agent x Trash Heroกิจกรรมโครงการ RAMA Change Agent x Trash Heroกิจกรรมโครงการ RAMA Change Agent x Trash Hero
 

สโมสรนักศึกษารามาธิบดี ร่วมกับงานกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรม โครงการ RAMA Change Agent x Trash Hero เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นรอบตัว โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และต้องการหาทางแก้ไขปัญหา โดยให้ความสำคัญเรื่องการใช้พลาสติก ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้าง และเป็นสิ่งที่สังคมได้ให้ความสำคัญมากขึ้น เนื่องจากมีหลายเหตุการณ์ในสังคมที่ธรรมชาติถูกทำลายด้วยพลาสติก และเพื่อสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์มีความตระหนักถึงปัญหาและห่วงใยสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2562 ชมรม RAMA change agent ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา คุ้งบางกะเจ้าและวัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ