You are here

กิจกรรม “นัดพบเครือข่ายมิตรภาพบำบัดรามาธิบดี”

กิจกรรม “นัดพบเครือข่ายมิตรภาพบำบัดรามาธิบดี”
กิจกรรม “นัดพบเครือข่ายมิตรภาพบำบัดรามาธิบดี”กิจกรรม “นัดพบเครือข่ายมิตรภาพบำบัดรามาธิบดี”กิจกรรม “นัดพบเครือข่ายมิตรภาพบำบัดรามาธิบดี”กิจกรรม “นัดพบเครือข่ายมิตรภาพบำบัดรามาธิบดี”
กิจกรรม “นัดพบเครือข่ายมิตรภาพบำบัดรามาธิบดี”กิจกรรม “นัดพบเครือข่ายมิตรภาพบำบัดรามาธิบดี”กิจกรรม “นัดพบเครือข่ายมิตรภาพบำบัดรามาธิบดี”
 

งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “นัดพบเครือข่ายมิตรภาพบำบัดรามาธิบดี” โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.นพวรรณ เปียซื่อ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน ซึ่งมี นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ที่ปรึกษาคณบดีด้านบริหารและพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร