You are here

ต้อนรับคณะหลักสูตร ปธพ. รุ่นที่ 8 ศึกษาดูงานสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ต้อนรับคณะหลักสูตร ปธพ. รุ่นที่ 8 ศึกษาดูงานสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
ต้อนรับคณะหลักสูตร ปธพ. รุ่นที่ 8 ศึกษาดูงานสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ต้อนรับคณะหลักสูตร ปธพ. รุ่นที่ 8 ศึกษาดูงานสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
 ต้อนรับคณะหลักสูตร ปธพ. รุ่นที่ 8 ศึกษาดูงานสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ต้อนรับคณะหลักสูตร ปธพ. รุ่นที่ 8 ศึกษาดูงานสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ต้อนรับคณะหลักสูตร ปธพ. รุ่นที่ 8 ศึกษาดูงานสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
 
     คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน “หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 8” ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารคณะฯ ให้การต้อนรับ
     เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดสมุทรปราการ