You are here

การบรรยายของศูนย์โรคการนอนหลับ เรื่อง Sleep-wake neurobiology

การบรรยายของศูนย์โรคการนอนหลับ เรื่อง Sleep-wake neurobiology
การบรรยายของศูนย์โรคการนอนหลับ เรื่อง Sleep-wake neurobiologyการบรรยายของศูนย์โรคการนอนหลับ เรื่อง Sleep-wake neurobiology
การบรรยายของศูนย์โรคการนอนหลับ เรื่อง Sleep-wake neurobiologyการบรรยายของศูนย์โรคการนอนหลับ เรื่อง Sleep-wake neurobiologyการบรรยายของศูนย์โรคการนอนหลับ เรื่อง Sleep-wake neurobiologyการบรรยายของศูนย์โรคการนอนหลับ เรื่อง Sleep-wake neurobiologyการบรรยายของศูนย์โรคการนอนหลับ เรื่อง Sleep-wake neurobiologyการบรรยายของศูนย์โรคการนอนหลับ เรื่อง Sleep-wake neurobiology
 

ศูนย์โรคการนอนหลับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายในหัวข้อเรื่อง Sleep-wake neurobiology โดย ผศ. นพ.สิทธิเทพ ธนกิจจารุ อาจารย์พิเศษ ศูนย์โรคการนอนหลับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมมินิ เธียเตอร์ ชั้น 5 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์