You are here

อบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสมรรถภาพปอดขั้นสูง (LUNG VOLUME AND DLCO)

อบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสมรรถภาพปอดขั้นสูง LUNG VOLUME AND DLCO
อบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสมรรถภาพปอดขั้นสูง LUNG VOLUME AND DLCOอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสมรรถภาพปอดขั้นสูง LUNG VOLUME AND DLCOอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสมรรถภาพปอดขั้นสูง LUNG VOLUME AND DLCOอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสมรรถภาพปอดขั้นสูง LUNG VOLUME AND DLCO
 

สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตระบบหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสมรรถภาพปอดขั้นสูง (LUNG VOLUME AND DLCO) โดย คณาจารย์จาก สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตระบบหายใจ โดยได้รับความสนใจจาก บุคลากรจากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ให้ความสนใจในการเข้าอบรม

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง 905 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และห้องฟื้นฟูสมรรถภาพปอดผู้ใหญ่ ชั้น 3 ห้อง 305 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์