You are here

ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562
ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562
 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย เพื่อปรึกษาหารือในเรื่องนโยบาย หรือแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้ข้อยุติในการดำเนินงาน โดยมีคณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการคณะและสถาบัน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย 

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา