You are here

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมในงาน “NCDs Day: NSTDA Happy Health 2020”

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมในงาน “NCDs Day: NSTDA Happy Health 2020”
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมในงาน “NCDs Day: NSTDA Happy Health 2020” คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมในงาน “NCDs Day: NSTDA Happy Health 2020”
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมในงาน “NCDs Day: NSTDA Happy Health 2020” คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมในงาน “NCDs Day: NSTDA Happy Health 2020” คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมในงาน “NCDs Day: NSTDA Happy Health 2020” คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมในงาน “NCDs Day: NSTDA Happy Health 2020” คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมในงาน “NCDs Day: NSTDA Happy Health 2020” คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมในงาน “NCDs Day: NSTDA Happy Health 2020”
 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในงาน “NCDs Day: NSTDA Happy Health 2020” โดยได้รับเกียรติจาก ดร. สุธี ผู้เจริญชนะชัย รองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวเปิดงาน โดยคณะฯ ได้จัดให้มีการเสวนาเรื่อง “ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้านภัยร้าย NCDs” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ รศ. ร.อ. นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ สาขาวิชามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อ. นพ.ปริญญ์ วาทีสาธกกิจ สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผศ. นพ.กุลพงษ์ ชัยนาม โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทยจักรีนฤบดินทร์ อีกทั้งยังมีกิจกรรมออกกำลังกาย “สวทช.รุ่นใหม่ ห่างไกล NCDs” โดย คุณดวงกมล สายด้วง นักกิจกรรมประกอบดนตรีบำบัด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และยังมีการบรรยายในหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับยารักษาโรคเรื้อรัง” โดย ภญ.นันทพร เล็กพิทยา หัวหน้างานเภสัชกรรมคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งจัดให้มีบริการตรวจสุขภาพด้วยแบบประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดออนไลน์ ปรึกษาปัญหาสุขภาพ ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานจาก (สวทช.)

  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องออดิทอเรียม 113 สก. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี