You are here

กิจกรรม “แชะ แล้ว แชร์” กับรางวัลเณศไอยรา

กิจกรรม แชะ แล้ว แชร์ กับรางวัลเณศไอยรา
กิจกรรม แชะ แล้ว แชร์ กับรางวัลเณศไอยรากิจกรรม แชะ แล้ว แชร์ กับรางวัลเณศไอยรากิจกรรม แชะ แล้ว แชร์ กับรางวัลเณศไอยรากิจกรรม แชะ แล้ว แชร์ กับรางวัลเณศไอยรากิจกรรม แชะ แล้ว แชร์ กับรางวัลเณศไอยรากิจกรรม แชะ แล้ว แชร์ กับรางวัลเณศไอยรา
 

งานสื่อสารองค์กร ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “แชะ แล้ว แชร์” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ได้ร่วมถ่ายภาพกับรางวัลเณศไอยรา 2 สาขารางวัล ได้แก่ รางวัลสาขาส่งเสริมสุขภาพและชีวิตดีเด่น จากรายการพบหมอรามาฯ และรางวัลสาขาสร้างสรรค์ส่งเสริมมวลชนและสังคมดีเด่น จากรายการรามาฯ สแควร์ ในการสร้างความภาคภูมิใจร่วมกันให้เกิดขึ้นที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์   

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์