You are here

โครงการต้นกล้ารามาธิบดี Research Camp 2019

โครงการต้นกล้ารามาธิบดี Research Camp 2019
โครงการต้นกล้ารามาธิบดี Research Camp 2019โครงการต้นกล้ารามาธิบดี Research Camp 2019โครงการต้นกล้ารามาธิบดี Research Camp 2019โครงการต้นกล้ารามาธิบดี Research Camp 2019โครงการต้นกล้ารามาธิบดี Research Camp 2019โครงการต้นกล้ารามาธิบดี Research Camp 2019
 

งานบริหารการศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “โครงการต้นกล้ารามาธิบดี Research Camp 2019”โดยมี รศ. นพ.อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดำเนินรายการ ในกิจกรรมคร้ังนี้ ยังได้นำนักศึกษาแพทย์ เข้าสังเกตการณ์การทำงานวิจัยในงานห้องปฏิบัติการวิจัย สำนักงานวิจัยวิชาการและนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง 714 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และสำนักงานวิจัยวิชาการและนวัตกรรม ชั้น 3 อาคารวิจัยและสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล