You are here

ประชุมวิชาการ Inter University Conference ประจำปีการศึกษา 2562

ประชุมวิชาการ Inter University Conference ประจำปีการศึกษา 2562
ประชุมวิชาการ Inter University Conference ประจำปีการศึกษา 2562ประชุมวิชาการ Inter University Conference ประจำปีการศึกษา 2562
ประชุมวิชาการ Inter University Conference ประจำปีการศึกษา 2562ประชุมวิชาการ Inter University Conference ประจำปีการศึกษา 2562ประชุมวิชาการ Inter University Conference ประจำปีการศึกษา 2562ประชุมวิชาการ Inter University Conference ประจำปีการศึกษา 2562ประชุมวิชาการ Inter University Conference ประจำปีการศึกษา 2562ประชุมวิชาการ Inter University Conference ประจำปีการศึกษา 2562
 

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดประชุมวิชาการ  Inter University Conference ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ผศ. นพ.ชัย อยู่สวัสดิ์ หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ ห้องเรียน 622 ชั้น 2 อาคารบริหาร