You are here

งานกฐินพระราชทาน ณ วัดพระแท่นดงรัง พระอารามหลวง จังหวัดกาญจนบุรี

งานกฐินพระราชทาน ณ วัดพระแท่นดงรัง พระอารามหลวง จังหวัดกาญจนบุรี
งานกฐินพระราชทาน ณ วัดพระแท่นดงรัง พระอารามหลวง จังหวัดกาญจนบุรีงานกฐินพระราชทาน ณ วัดพระแท่นดงรัง พระอารามหลวง จังหวัดกาญจนบุรี
งานกฐินพระราชทาน ณ วัดพระแท่นดงรัง พระอารามหลวง จังหวัดกาญจนบุรี งานกฐินพระราชทาน ณ วัดพระแท่นดงรัง พระอารามหลวง จังหวัดกาญจนบุรี
 
     คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2562 สำหรับทอดถวาย ณ วัดพระแท่นดงรัง พระอารามหลวง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี รศ. นพ.วิชัย ประสาทฤทธา หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนพระองค์ ถวายผ้ากฐินพระราชทานแด่พระราชวิสุทธาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระแท่นดงรัง พระอารามหลวงและพระสงฆ์ประจำวัด ซึ่งมีคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากรรามาธิบดี และประชาชนเข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก 
     เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ณ วัดพระแท่นดงรัง พระอารามหลวง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี