You are here

ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 29 ประจำปี 2563

ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 29 ประจำปี 2563
ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 29 ประจำปี 2563ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 29 ประจำปี 2563ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 29 ประจำปี 2563ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 29 ประจำปี 2563ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 29 ประจำปี 2563ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 29 ประจำปี 2563
 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 29 ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก รศ. นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย เพื่อปรึกษาหารือในเรื่องนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้ข้อยุติในการดำเนินงาน โดยมีคณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการคณะและสถาบัน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา