You are here

กิจกรรม Faculty Hour เรื่อง “โลก (โรค) ของผู้พิการทางสายตา”

กิจกรรม Faculty Hour เรื่อง โลก (โรค) ของผู้พิการทางสายตา
กิจกรรม Faculty Hour เรื่อง โลก (โรค) ของผู้พิการทางสายตากิจกรรม Faculty Hour เรื่อง โลก (โรค) ของผู้พิการทางสายตา
กิจกรรม Faculty Hour เรื่อง โลก (โรค) ของผู้พิการทางสายตากิจกรรม Faculty Hour เรื่อง โลก (โรค) ของผู้พิการทางสายตากิจกรรม Faculty Hour เรื่อง โลก (โรค) ของผู้พิการทางสายตากิจกรรม Faculty Hour เรื่อง โลก (โรค) ของผู้พิการทางสายตากิจกรรม Faculty Hour เรื่อง โลก (โรค) ของผู้พิการทางสายตากิจกรรม Faculty Hour เรื่อง โลก (โรค) ของผู้พิการทางสายตา
 
     งานกิจการนักศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Faculty Hour เรื่อง “โลก (โรค) ของผู้พิการทางสายตา” โดยได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และรศ. ร.อ. นพ.ศิริไชย หงส์สงวนศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมรับฟังการเสวนา ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ อ. พญ.วฎาการ วุฒิศิริ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อ. นพ.ปิยวัฒน์ เด่นดำรงกุล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และมีคุณคีริน เตชะวงศ์ธรรม เจ้าของเพจ “ผมชื่อลูเตอร์” คุณพาสินี สำราญเวทย์ อาจารย์โรงเรียนสอนคนตาบอด เป็นแขกรับเชิญ มาร่วมพูดคุยและแชร์ประสบการณ์ โดยมีอาจารย์แพทย์ นักศึกษารามาธิบดี และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังกิจกรรมเสวนาในครั้งนี้      
      เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)