You are here

พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัวบังคับใช้ 20 ส.ค. 2562 เป็นต้นไป

พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัวบังคับใช้ 20 ส.ค. 2562 เป็นต้นไป

ศ. นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ขอให้บุคคลในครอบครัวตระหนักถึงพิษภัยบุหรี่ขอให้เลิกสูบบุหรี่ในบ้านห่วงคนรอบข้างได้รับผลกระทบจากควันบุหรี่ อาจนำไปสู่ความรุนแรงในครอบครัว                       

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว ปี 2562 จะมีผลบังคับใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ เน้นให้ความสำคัญไปที่การคุ้มครองสมาชิกในครอบครัว ที่ได้รับอันตรายจากกระทำความรุนแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้ยังครอบคลุมไปถึงปัญหาสุขภาพ ที่สมาชิกคนใดคนนึ่งในครัวเรือน ทำให้สุขภาพของสมาชิกในครอบครัวคนอื่นเจ็บป่วย: ข่าว 3 มิติ

302 Found

302 Found

The document has been temporarily moved to here.
Powered By LiteSpeed Web Server
LiteSpeed Technologies is not responsible for administration and contents of this web site!