You are here

พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัวบังคับใช้ 20 ส.ค. 2562 เป็นต้นไป

พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัวบังคับใช้ 20 ส.ค. 2562 เป็นต้นไป

ศ. นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ขอให้บุคคลในครอบครัวตระหนักถึงพิษภัยบุหรี่ขอให้เลิกสูบบุหรี่ในบ้านห่วงคนรอบข้างได้รับผลกระทบจากควันบุหรี่ อาจนำไปสู่ความรุนแรงในครอบครัว                       

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว ปี 2562 จะมีผลบังคับใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ เน้นให้ความสำคัญไปที่การคุ้มครองสมาชิกในครอบครัว ที่ได้รับอันตรายจากกระทำความรุนแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้ยังครอบคลุมไปถึงปัญหาสุขภาพ ที่สมาชิกคนใดคนนึ่งในครัวเรือน ทำให้สุขภาพของสมาชิกในครอบครัวคนอื่นเจ็บป่วย: ข่าว 3 มิติ