You are here

เปิดตัวคลังพัสดุสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ พร้อมให้บริการ

เปิดตัวคลังพัสดุสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ พร้อมให้บริการ
เปิดตัวคลังพัสดุสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ พร้อมให้บริการเปิดตัวคลังพัสดุสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ พร้อมให้บริการเปิดตัวคลังพัสดุสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ พร้อมให้บริการเปิดตัวคลังพัสดุสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ พร้อมให้บริการ
 

งานบริหารพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีเปิดคลังพัสดุ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการเบิก – จ่ายวัสดุ ให้กับหน่วยงาน และเตรียมความพร้อมเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015 โดยมี ศ.คลินิก นพ.พงษ์ศักดิ์ โค้วสถิตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิจัยอาวุโสและผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และ ศ. นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ ร่วมเป็นประธานในการทำพิธีเปิดคลังพัสดุ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ พร้อมกับได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมงาน      

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล