You are here

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ฉีดวัคซีนพระราชทาน "ซิโนฟาร์ม" ให้แก่ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป หรือผู้พิการ สำหรับป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ฉีดวัคซีนพระราชทาน "ซิโนฟาร์ม" ให้แก่ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป หรือผู้พิการ สำหรับป้องกันการติดเชื้อโควิด-19
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ฉีดวัคซีนพระราชทาน "ซิโนฟาร์ม" ให้แก่ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป หรือผู้พิการ สำหรับป้องกันการติดเชื้อโควิด-19คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ฉีดวัคซีนพระราชทาน "ซิโนฟาร์ม" ให้แก่ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป หรือผู้พิการ สำหรับป้องกันการติดเชื้อโควิด-19คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ฉีดวัคซีนพระราชทาน "ซิโนฟาร์ม" ให้แก่ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป หรือผู้พิการ สำหรับป้องกันการติดเชื้อโควิด-19คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ฉีดวัคซีนพระราชทาน "ซิโนฟาร์ม" ให้แก่ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป หรือผู้พิการ สำหรับป้องกันการติดเชื้อโควิด-19
 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ฉีดวัคซีนพระราชทาน "ซิโนฟาร์ม" ให้แก่ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป หรือผู้พิการ สำหรับป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2564 ณ Sky Hall ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว