You are here

รางวัล “สถาบัน” และ “อาจารย์” ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564

รางวัล “สถาบัน” และ “อาจารย์” ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564
รางวัล “สถาบัน” และ “อาจารย์” ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564รางวัล “สถาบัน” และ “อาจารย์” ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564
รางวัล “สถาบัน” และ “อาจารย์” ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564รางวัล “สถาบัน” และ “อาจารย์” ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564
 

สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) มอบรางวัล “อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564” ให้แก่ ผศ. พญ.สุธิดา สัมฤทธิ์ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และมอบรางวัลสถาบันส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564 ให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศ. น.อ. นพ.อนันต์ โฆษิตเศรษฐ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัล ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ศ. ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ