You are here

การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ้างผู้ควบคุมงาน ครั้งที่ 3/2564 โครงการอาคารกายวิภาคทางคลินิก และการประชุมตรวจรับพัสดุ อาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ้างผู้ควบคุมงาน ครั้งที่ 3/2564 โครงการอาคารกายวิภาคทางคลินิก และการประชุมตรวจรับพัสดุ อาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ้างผู้ควบคุมงาน ครั้งที่ 3/2564 โครงการอาคารกายวิภาคทางคลินิก และการประชุมตรวจรับพัสดุ อาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ้างผู้ควบคุมงาน ครั้งที่ 3/2564 โครงการอาคารกายวิภาคทางคลินิก และการประชุมตรวจรับพัสดุ อาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ้างผู้ควบคุมงาน ครั้งที่ 3/2564 โครงการอาคารกายวิภาคทางคลินิก และการประชุมตรวจรับพัสดุ อาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ้างผู้ควบคุมงาน ครั้งที่ 3/2564 โครงการอาคารกายวิภาคทางคลินิก และการประชุมตรวจรับพัสดุ อาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ้างผู้ควบคุมงาน ครั้งที่ 3/2564 โครงการอาคารกายวิภาคทางคลินิก และการประชุมตรวจรับพัสดุ อาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ้างผู้ควบคุมงาน ครั้งที่ 3/2564 โครงการอาคารกายวิภาคทางคลินิก และการประชุมตรวจรับพัสดุ อาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ้างผู้ควบคุมงาน ครั้งที่ 3/2564 โครงการอาคารกายวิภาคทางคลินิก และการประชุมตรวจรับพัสดุ อาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ้างผู้ควบคุมงาน ครั้งที่ 3/2564 โครงการอาคารกายวิภาคทางคลินิก และการประชุมตรวจรับพัสดุ อาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ้างผู้ควบคุมงาน ครั้งที่ 3/2564 โครงการอาคารกายวิภาคทางคลินิก และการประชุมตรวจรับพัสดุ อาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ้างผู้ควบคุมงาน ครั้งที่ 3/2564 โครงการอาคารกายวิภาคทางคลินิก และการประชุมตรวจรับพัสดุ อาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ้างผู้ควบคุมงาน ครั้งที่ 3/2564 โครงการอาคารกายวิภาคทางคลินิก และการประชุมตรวจรับพัสดุ อาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
 

สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ้างผู้ควบคุมงาน ครั้งที่ 3/2564 โครงการอาคารกายวิภาคทางคลินิก และการประชุมตรวจรับพัสดุ อาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยมี ศ.คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารคณะฯ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการตรวจรับงาน และบริษัทผู้ควบคุมงาน เข้าร่วมประชุมในการชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ โอกาสนี้ ได้เยี่ยมสำรวจส่วนต่าง ๆ ภายในอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัยอีกด้วย

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 โซน B อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์