You are here

งานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563

งานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563
งานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563งานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563
งานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563งานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563งานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563งานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563งานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563งานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563
 

งานพัฒนาคุณภาพงาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมผู้แทนและบุคลากร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน” ภายใต้หัวข้อ “Agile Organization: รู้ทัน ก้าวไว รวมใจสู่ Agile Organization” โดยได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานคุณภาพแก่ผู้เข้าร่วมงาน อีกทั้งมีการจัดนิทรรศการโปสเตอร์ส่วนงานที่แต่ละคณะที่ร่วมงานครั้งนี้

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา