You are here

แสดงความยินดี โอกาสได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการสนับสนุนวิชาการ ด้านการควบคุมยาสูบของประเทศไทย

แสดงความยินดี โอกาสได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการสนับสนุนวิชาการ ด้านการควบคุมยาสูบของประเทศไทย
แสดงความยินดี โอกาสได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการสนับสนุนวิชาการ ด้านการควบคุมยาสูบของประเทศไทยแสดงความยินดี โอกาสได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการสนับสนุนวิชาการ ด้านการควบคุมยาสูบของประเทศไทย
แสดงความยินดี โอกาสได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการสนับสนุนวิชาการ ด้านการควบคุมยาสูบของประเทศไทยแสดงความยินดี โอกาสได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการสนับสนุนวิชาการ ด้านการควบคุมยาสูบของประเทศไทย
 

ศ. นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการสนับสนุนวิชาการ ด้านการควบคุมยาสูบของประเทศไทย จากสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย โดยได้มอบหมายให้ คุณจเร ทั่งโต เป็นผู้แทนในการรับโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 ณ ห้องบอลล์รูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์  ถนนรัชดาภิเษก  กรุงเทพฯ