You are here

กิจกรรม “นักศึกษาแพทย์รามาธิบดีพบอาจารย์ที่ปรึกษา” ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรม “นักศึกษาแพทย์รามาธิบดีพบอาจารย์ที่ปรึกษา” ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรม “นักศึกษาแพทย์รามาธิบดีพบอาจารย์ที่ปรึกษา” ประจำปีการศึกษา 2562กิจกรรม “นักศึกษาแพทย์รามาธิบดีพบอาจารย์ที่ปรึกษา” ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรม “นักศึกษาแพทย์รามาธิบดีพบอาจารย์ที่ปรึกษา” ประจำปีการศึกษา 2562กิจกรรม “นักศึกษาแพทย์รามาธิบดีพบอาจารย์ที่ปรึกษา” ประจำปีการศึกษา 2562กิจกรรม “นักศึกษาแพทย์รามาธิบดีพบอาจารย์ที่ปรึกษา” ประจำปีการศึกษา 2562กิจกรรม “นักศึกษาแพทย์รามาธิบดีพบอาจารย์ที่ปรึกษา” ประจำปีการศึกษา 2562กิจกรรม “นักศึกษาแพทย์รามาธิบดีพบอาจารย์ที่ปรึกษา” ประจำปีการศึกษา 2562กิจกรรม “นักศึกษาแพทย์รามาธิบดีพบอาจารย์ที่ปรึกษา” ประจำปีการศึกษา 2562
 

งานกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “นักศึกษาแพทย์รามาธิบดีพบอาจารย์ที่ปรึกษา” ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อสานสายสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและรุ่นพี่รุ่นน้องในสายรหัส โดยมี รศ. ร.อ. นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงานและมอบของที่ระลึกแก่นักศึกษาระหว่างร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี