You are here

คณะผู้ร่วมงานการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563 เข้าศึกษาดูงานด้านระบบ DRGs กับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของคณะฯ

คณะผู้ร่วมงานการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563 เข้าศึกษาดูงานด้านระบบ DRGs กับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของคณะฯ
คณะผู้ร่วมงานการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563 เข้าศึกษาดูงานด้านระบบ DRGs กับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของคณะฯคณะผู้ร่วมงานการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563 เข้าศึกษาดูงานด้านระบบ DRGs กับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของคณะฯ
คณะผู้ร่วมงานการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563 เข้าศึกษาดูงานด้านระบบ DRGs กับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของคณะฯคณะผู้ร่วมงานการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563 เข้าศึกษาดูงานด้านระบบ DRGs กับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของคณะฯคณะผู้ร่วมงานการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563 เข้าศึกษาดูงานด้านระบบ DRGs กับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของคณะฯคณะผู้ร่วมงานการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563 เข้าศึกษาดูงานด้านระบบ DRGs กับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของคณะฯคณะผู้ร่วมงานการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563 เข้าศึกษาดูงานด้านระบบ DRGs กับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของคณะฯคณะผู้ร่วมงานการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563 เข้าศึกษาดูงานด้านระบบ DRGs กับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของคณะฯ
 

ศ. นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้แทนคณบดี พร้อมด้วย นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์และรักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้ร่วมงานการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563 ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านระบบ DRGs กับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของคณะฯ ในโอกาสนี้  นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์และรักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายการแพทย์ ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ Thai DRGs Used and Audited at Ramathibodi Hosiptal แก่คณะผู้ศึกษาดูงานด้วย  

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 2 อาคารบริหาร