You are here

ประชุม เรื่อง “The Electricity Generating Authority of Thailand Study: Impact of social disparity on health and ways to minimise it”

ประชุม เรื่อง “The Electricity Generating Authority of Thailand Study: Impact of social disparity on health and ways to minimise it”
ประชุม เรื่อง “The Electricity Generating Authority of Thailand Study: Impact of social disparity on health and ways to minimise it” ประชุม เรื่อง “The Electricity Generating Authority of Thailand Study: Impact of social disparity on health and ways to minimise it”
ประชุม เรื่อง “The Electricity Generating Authority of Thailand Study: Impact of social disparity on health and ways to minimise it” ประชุม เรื่อง “The Electricity Generating Authority of Thailand Study: Impact of social disparity on health and ways to minimise it” ประชุม เรื่อง “The Electricity Generating Authority of Thailand Study: Impact of social disparity on health and ways to minimise it” ประชุม เรื่อง “The Electricity Generating Authority of Thailand Study: Impact of social disparity on health and ways to minimise it” ประชุม เรื่อง “The Electricity Generating Authority of Thailand Study: Impact of social disparity on health and ways to minimise it” ประชุม เรื่อง “The Electricity Generating Authority of Thailand Study: Impact of social disparity on health and ways to minimise it”
 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล กระทรวงสาธารณสุข องค์กรสุขภาพระดับสากล และมหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2020 ขึ้น ภายใต้หัวข้อ “Accelerating Progress Towards Universal Health Coverage” ในโอกาสนี้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดประชุม เรื่อง “The Electricity Generating Authority of Thailand Study: Impact of social disparity on health and ways to minimise it” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงตัวอย่างของการทำโครงการวิจัยเพื่อตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพของประเทศที่กำลังพัฒนา สร้างเครือข่ายกับองค์กร นักวิชาการ ผู้นำด้านสาธารณสุขระดับโลก ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ ห้อง Lotus suit 11 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ