You are here

โครงการฝึกอบรมการตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิด รุ่นที่ 2

โครงการฝึกอบรมการตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิด รุ่นที่ 2
โครงการฝึกอบรมการตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิด รุ่นที่ 2โครงการฝึกอบรมการตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิด รุ่นที่ 2โครงการฝึกอบรมการตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิด รุ่นที่ 2
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “โครงการฝึกอบรมการตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิด รุ่นที่ 2” โดยมี รศ.กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน ซึ่งมี นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม 

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี