You are here

กิจกรรม Faculty Hour เรื่อง กลยุทธ์การลงทุนสำหรับแพทย์

กิจกรรม Faculty Hour เรื่อง กลยุทธ์การลงทุนสำหรับแพทย์
กิจกรรม Faculty Hour เรื่อง กลยุทธ์การลงทุนสำหรับแพทย์กิจกรรม Faculty Hour เรื่อง กลยุทธ์การลงทุนสำหรับแพทย์กิจกรรม Faculty Hour เรื่อง กลยุทธ์การลงทุนสำหรับแพทย์
 

งานกิจการนักศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Faculty Hour เรื่อง กลยุทธ์การลงทุนสำหรับแพทย์ โดยมี รศ. น.อ. นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ ซึ่งมี นพ.พงศ์ธร ลิ้มทองไพศาล ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 23 และที่ปรึกษาทางการเงิน RFC, FChFP เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)    

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)