You are here

General Activities

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการวิจัย พัฒนานวัตกรรม ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กับ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต...

 
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2563

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานบริหารโรงพยาบาล ชั้น 3 โซน D อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

 
โครงการอบรม วิธีการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้าง

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 910 AB ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
กิจกรรม “นัดพบเครือข่ายมิตรภาพบำบัดรามาธิบดี”

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

 
ต้อนรับผู้เยี่ยมสำรวจกระบวนการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพอาหาร ISO 22000:2005 (Surveillance Visit I)

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องเรียนฝ่ายโภชนาการ ชั้น 3 อาคารโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 นอกสถานที่

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 โซน B อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์...

 
CNMI TALK "Growth Mindset กลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ"

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง Auditorium อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์...

 
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยรามาธิบดี (Day Care) จัดกิจกรรมพาน้องเด็กโต เข้ากราบสักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) ในงาน พิธีมอบรางวัลคุณภาพเเห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201–203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

 
อบรมเรื่อง “ใช้ไอทีอย่างปลอดภัย พวกเราสบายใจ คนไข้ได้รับความคุ้มครอง”

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
แถลงข่าวเปิดตัว “Rama App” แอปพลิเคชันโฉมใหม่ “นัดหมาย-จ่ายเงิน-รับยา-ง่ายครบ-จบในแอปเดียว

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Pages