You are here

General Activities

 
ปาฐกถา ม.ร.ว.จันทรนิวัทธ์ เกษมสันต์ ครั้งที่ 15 เรื่อง “Generation Disruptions”

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
การบรรยายของศูนย์โรคการนอนหลับ เรื่อง Obesity Hypoventilation Syndrom. What’s the update?

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง Mini Theater ชั้น 5 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 25/2563

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานบริหารโรงพยาบาล ชั้น 3 โซน D อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
Dean’s PARTIEs & SCIENCE FAIR 2020 สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
พิธีมอบเงินสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยอำนวยการและปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 910BC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตรวจเยี่ยมสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ โถงสมเด็จพระราชบิดา ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล...

 
พิธีเปิดงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 27

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
การจัดประชุมวิชาการถ่ายทอดสด Online Ramathibodi Update in internal Medicine “All-in-One Medicine for 2020”

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมรจิต บุรี ภาควิชาอายุรศาสตร์ ชั้น 7 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
พิธีมอบขีดผู้บริหารการพยาบาล และผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 31/2563

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานบริหารโรงพยาบาล ชั้น 3 โซน D อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หน่วยรถพยาบาลการแพทย์ฉุกเฉินและส่งต่อ โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดกิจกรรม “ซ้อมแผนรับมือผู้ป่วยก้าวร้าว”

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน และหอสังเกตอาการหญิง อาคารอุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

Pages