You are here

General Activities

 
งานลอยกระทง ประจำปี 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยรามาธิบดี

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารบริหาร

 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาศรีนครินทร์ ศึกษาดูงานระบบคลังข้อมูลและระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
กิจกรรมประเพณีลอยกระทง 2562

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
งานเปิดบ้านรามาธิบดี ครั้งที่ 1 (RAMA INSIGHTS)

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ

 
ขอแสดงความยินดีแด่คณาจารย์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เนื่องในโอกาสเข้ารับโล่เกียรติยศและช่อดอกไม้ ในงาน “เชิดชูเกียรติ และแสดงความยินดี คณาจารย์ผู้ได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติและระดับนานาชาติ

เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
แถลงข่าว เรื่อง นวัตกรรมการเรียนการสอนทางการแพทย์: “Ultrasound พกพาชนิดไร้สายสำหรับนักศึกษาแพทย์ยุคดิจิทัล”

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 910A-B ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
The 1st Nagoya-Ramathibodi-Siriraj endoscopic workshop: 2E procedures for early Gl cancer

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง Minitheater ชั้น 5 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาลศาสตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 
งานแสดงมุทิตาจิตแด่ ศ.เกียรติคุณ นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในโอกาสครบ 7 รอบ

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

Pages