You are here

General Activities

 
มหกรรมการเงินรามาธิบดี ครั้งที่ 1 FINANCIAL DAY RAMATHIBODI 2019

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารบริหาร

 
พิธีเปิดศูนย์นารีรักษ์รามาธิบดี และกิจกรรมเสวนา บ้านปลอดภัย สังคมไทยไร้ความรุนแรง: SAFETY HOME…SAFETY SOCIETY

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
แถลงข่าว “บ้านปลอดบุหรี่=บ้านปลอดภัย สังคมไร้ความรุนแรง”

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ดนตรีในสวนสุขวนา

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ สวนสุขวนา ชั้น 10 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ร้อยดวงใจ เชิดชู บูรพาจารย์ กุมารฯ รามาธิบดี

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
กิจกรรม “Falls Free Day รณรงค์การป้องกันพลัดตกหกล้มใน OPD”

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
โครงการโรงเรียนพ่อแม่สำหรับเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบ เรื่อง “สื่อสารได้ เปิดใจยอมรับ กระชับความสัมพันธ์”

เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงานระบบการบริหารเตียงผู้ป่วยใน

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพยาบาลแบบประคับประคองสำหรับพยาบาลประคับประคองประจำหอผู้ป่วย” (หลักสูตร 10 วัน)

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง 611 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
กิจกรรม “วันป้องกันแผลกดทับโลก Stop PI Day”
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Pages