You are here

General Activities

 
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาลศาสตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 
งานแสดงมุทิตาจิตแด่ ศ.เกียรติคุณ นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในโอกาสครบ 7 รอบ

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
ปาฐกถาอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ครั้งที่ 18

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
กิจกรรม "เบาหวานและครอบครัว"

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

 
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 8

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 617 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนพฤศจิกายน

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

 
มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
งานเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีคณาจารย์ผู้ได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติและระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
กิจกรรม Faculty Hour เรื่อง กลยุทธ์การลงทุนสำหรับแพทย์

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

Pages