You are here

General Activities

 
พิธีมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563 ณ ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
รับรางวัลสถานพยาบาลในดวงใจ

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ห้องประชุมชั้น 3-4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี

 
อบรม “เติม เสริม สร้าง บุคลิกภาพที่ดี แบบมืออาชีพ กับ RAMA CHANNEL”

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้นใต้ดิน อาคารสุโขเพลส ถนนสุโขทัย กทม.

 
พิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2563 RIAC 2020

ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
งานการเยี่ยมเพื่อประเมินการรับรองเฉพาะโรค “การดูแลผู้ป่วยมะเร็งปอดแบบสหสาขา : Ramathibodi Lung Cancer Consortium (RLC)”

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
งาน “Healthcare สุขภาพดี วิถีใหม่ ใจชนะ 2020”

 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์

 
พิธีบายศรีสู่ขวัญ สู่รั้วรามาธิบดี “โครงการการเตรียมความพร้อมผู้ช่วยพยาบาลจบใหม่เข้าปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายการพยาบาล”

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
ปาฐกถา ม.ร.ว.จันทรนิวัทธ์ เกษมสันต์ ครั้งที่ 15 เรื่อง “Generation Disruptions”

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
การบรรยายของศูนย์โรคการนอนหลับ เรื่อง Obesity Hypoventilation Syndrom. What’s the update?

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง Mini Theater ชั้น 5 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 25/2563

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานบริหารโรงพยาบาล ชั้น 3 โซน D อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
Dean’s PARTIEs & SCIENCE FAIR 2020 สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

Pages