You are here

General Activities

 
ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจประเมินการรับรองเฉพาะโรค : การรักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้า (Electroconvulsive therapy: ECT) จาก สรพ.

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
รวมพลังพยาบาลรามาธิบดี สู้ COVID-19

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2564

 
บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2P Safety หมวด Personnel Safety M: Medication & Blood Safety หัวข้อ Blood Safety

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง 907 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
พิธีทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลตองคุ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก

 
ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ จัดงาน “บุญที่ยิ่งใหญ่ @ การบริจาคอวัยวะและดวงตา”

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1 และสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 35/2563

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานบริหารโรงพยาบาล ชั้น 3 โซน D อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
โครงการกลัวอ้วนแล้ว ไม่อยากอ้วนอีก season 2

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
พิธีสักการะเนื่องในวันอาภากรรำลึก

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2P Safety หมวด E: Environment and Working Conditions หัวข้อ Workplace Violence

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง 810A ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
การแสดงธรรมเทศนาและทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อสมทบทุนสร้างห้องปฏิบัติการกายวิภาค สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

Pages